KVKK BAŞVURU FORMU
KVKK BAŞVURU FORMU
MAKTEL MAKİNA TEL SANAYİ A. Ş. (“Şirket”) VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU A. Veri Sahibinin iletişim bilgileri: A. Lütfen veri sahibi olarak Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi) Hizmet alınması/alınmış olması halinde doldurulacaktır Şirket’te çalışılması/çalışılmış olması ya da üçüncü taraf çalışanı olunması halinde doldurulacaktır A. *Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: *Talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeleri başvuruya ekleyiniz. ……………………………………….……………………………….……………………………….…. …..........................................………………………….……………………………………………… ….…….……………………………….……………………………….…..……………………………. …..………………………………………..…………….……………………………….……………… …………………………………………………………………………………………………………… …… Açıklama Bu formu doldurarak, imzalı bir örneğini Büyükbakkalköy Mah. Maltepe Cad. No: 7 Maltepe/İSTANBUL adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya maktelmakina@hs03.kep.tr  e posta adresine veya Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz. Doldurmuş   olduğunuz   işbu   başvuru   formu,   Şirketimizle   olan   ilişkinizi   tespit   ederek,   varsa,   Şirketimiz   tarafından   işlenen   kişisel   verilerinizi   eksiksiz   ve isabetli   olarak   ilgili   başvurunuza   doğru   ve   kanuni   süresi   içerisinde   cevap   verilebilmesi   için   tanzim   edilmiştir.   Hukuka   aykırı   ve   haksız   bir   şekilde   veri paylaşımından   kaynaklanabilecek   hukuki   risklerin   bertaraf   edilmesi   ve   özellikle   kişisel   verilerinizin   güvenliğinin   sağlanması   amacıyla,   kimlik   ve   yetki tespiti    için    Şirketimiz    ek    evrak    ve    malumat    (Nüfus    cüzdanı    veya    sürücü    belgesi    sureti    vb.)    talep    etme    hakkını    saklı    tutar.    Adrese/e-posta gönderilmesi   sırasında   çıkacak   sorunlardan   Şirketimiz   sorumlu    değildir.    Form    kapsamında    iletmekte    olduğunuz    taleplerinize    ilişkin    bilgilerin    doğru   ve   güncel   olmaması   ya   da   yetkisiz   bir   başvuru   yapılması   halinde   Şirketimiz,   söz   konusu   yanlış   bilgi   ya   da   yetkisiz   başvuru   kaynaklı   taleplerden   dolayı mesuliyet kabul   etmemektedir. Başvuru Tarihi : Başvuran Adı Soyadı : İmza* : Başvurunun Alındığı Tarih          : Başvuruyu Alan Adı Soyadı : İmza :
ྕ ྕ ྕ
*Adı-Soyadı                                :
 
*TC Kimlik Numarası                :
 
*Telefon ve Faks Numarası    :
 
* Elektronik posta adresi        :
 
*İşyeri veya İkamet Adresi     :
 
ؐ Müşteriyim
ؐ Eski Müşteriyim ؐ Diğer: 
Hizmet Alınan Birimler:
Çalışılan Şirket Unvanı:
ؐ Mevcut Çalışanıyım ؐ Eski Çalışanım · Çalıştığım Yıllar : Diğer: ·  
ؐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım · Tarih : Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım · Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz  
PDF OLARAK İNDİR
KVKK BAŞVURU FORMU
MAKTEL MAKİNA TEL SANAYİ A. Ş. (“Şirket”) VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU A. Veri Sahibinin iletişim bilgileri: A. Lütfen veri sahibi olarak Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi) Hizmet alınması/alınmış olması halinde doldurulacaktır Şirket’te çalışılması/çalışılmış olması ya da üçüncü taraf çalışanı olunması halinde doldurulacaktır A. *Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: *Talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeleri başvuruya ekleyiniz. ……………………………………….……………………………….……………………………….…. …..........................................………………………….……………………………………………… ….…….……………………………….……………………………….…..……………………………. …..………………………………………..…………….……………………………….……………… …………………………………………………………………………………………………………… …… Açıklama Bu formu doldurarak, imzalı bir örneğini Büyükbakkalköy Mah. Maltepe Cad. No: 7 Maltepe/İSTANBUL adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya maktelmakina@hs03.kep.tr  e posta adresine veya Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz. D o l d u r m u ş   o l d u ğ u n u z   i ş b u   b a ş v u r u   f o r m u ,   Ş i r k e t i m i z l e   o l a n   i l i ş k i n i z i   t e s p i t   e d e r e k ,   v a r s a ,   Ş i r k e t i m i z   t a r a f ı n d a n   i ş l e n e n   k i ş i s e l   v e r i l e r i n i z i   e k s i k s i z   v e    i s a b e t l i   o l a r a k   i l g i l i   b a ş v u r u n u z a   d o ğ r u   v e   k a n u n i   s ü r e s i   i ç e r i s i n d e   c e v a p   v e r i l e b i l m e s i   i ç i n   t a n z i m   e d i l m i ş t i r .   H u k u k a   a y k ı r ı   v e   h a k s ı z   b i r   ş e k i l d e   v e r i    p a y l a ş ı m ı n d a n   k a y n a k l a n a b i l e c e k   h u k u k i   r i s k l e r i n   b e r t a r a f   e d i l m e s i   v e   ö z e l l i k l e   k i ş i s e l   v e r i l e r i n i z i n   g ü v e n l i ğ i n i n   s a ğ l a n m a s ı   a m a c ı y l a ,   k i m l i k   v e   y e t k i    t e s p i t i   i ç i n   Ş i r k e t i m i z   e k   e v r a k   v e   m a l u m a t   ( N ü f u s   c ü z d a n ı   v e y a   s ü r ü c ü   b e l g e s i   s u r e t i   v b . )   t a l e p   e t m e   h a k k ı n ı   s a k l ı   t u t a r .   A d r e s e / e - p o s t a    g ö n d e r i l m e s i   s ı r a s ı n d a   ç ı k a c a k   s o r u n l a r d a n   Ş i r k e t i m i z   s o r u m l u   d e ğ i l d i r .   F o r m   k a p s a m ı n d a   i l e t m e k t e   o l d u ğ u n u z   t a l e p l e r i n i z e   i l i ş k i n   b i l g i l e r i n   d o ğ r u    v e   g ü n c e l   o l m a m a s ı   y a   d a   y e t k i s i z   b i r   b a ş v u r u   y a p ı l m a s ı   h a l i n d e   Ş i r k e t i m i z ,   s ö z   k o n u s u   y a n l ı ş   b i l g i   y a   d a   y e t k i s i z   b a ş v u r u   k a y n a k l ı   t a l e p l e r d e n   d o l a y ı    m e s u l i y e t   k a b u l   e t m e m e k t e d i r . Başvuru Tarihi : Başvuran Adı Soyadı : İmza* : Başvurunun Alındığı Tarih          : Başvuruyu Alan Adı Soyadı : İmza :
ྕ ྕ ྕ
*Adı-Soyadı                                :
 
*TC Kimlik Numarası                :
 
*Telefon ve Faks Numarası    :
 
* Elektronik posta adresi        :
 
*İşyeri veya İkamet Adresi     :
 
ؐ Müşteriyim
ؐ Eski Müşteriyim ؐ Diğer: 
Hizmet Alınan Birimler:
Çalışılan Şirket Unvanı:
ؐ Mevcut Çalışanıyım ؐ Eski Çalışanım · Çalıştığım Yıllar : Diğer: ·  
ؐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım · Tarih : Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım · Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz